Centrum Aktywnego
Wypoczynku
Galeria
 
 
ratusz.pl
 
 
Deklaracja dostępności

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej www.caw.malbork.pl

Centrum Aktywnego Wypoczynku w Malborku Sp. Z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strona internetowa CAW Malbork.

 • Data publikacji strony internetowej: 2014-01-06.

 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2014-01-06.

Status zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niespełnione wymagania

 • Niektóre z elementów na stronie nie posiada unikalnego identyfikatora (identyfikator ten wystąpił już na stronie wcześniej)

  Niektóre grafiki/zdjęcia nie wyświetlają tytułu alt.

  Niektóre ramki lub elementy iframe nie posiadają tytułu alt.

  Brak możliwości wysłania formularza z pominięciem przycisku „Wyślij”.

  Niektóre linki nie posiadają treści ani tytułu lub alt zawartego obrazu jest pusty lub go brakuje.

  Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.

Powody braku spełaniania wymagań

 • Materiały zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej (strona przejdzie aktualizację pod względem zgodności).

Przygotowanie deklaracji dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-01-24.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Dokumentu zawierającego wynik przeglądu, badania lub audytu dostępności cyfrowej strony internetowej lub aplikacji mobilnej - https://checkers.eiii.eu/en/pagecheck2.0/?uuid=4d1bdd90-5711-49bb-9474-949ad97ae235

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2023-01-24.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Paweł Rybarczyk, pawel.rybarczyk81@wp.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48669051788. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.


Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich


Dostępność architektoniczna

Adres          

 • Pomorskie

 • Malborski

 • Malbork

 • Parkowa 3

 • 82-200 Malbork

Parking          

 • Nie mamy wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

 • Parking jest bezpłatny.

Pies asystujący          

 • Możesz przyjść z psem asystującym lub psem przewodnikiem. Pamiętaj o certyfikacie psa asystującego i zaświadczeniu o szczepieniu.

 • Pies musi mieć kaganiec. Nie dotyczy psów przewodników.

 • Zapewniamy wodę dla zwierzaka.

Wejście do budynku          

 • Do wejścia prowadzą schody.

 • Drzwi musisz otworzyć ręcznie.

 • Otwierają się na zewnątrz.

 • Otworzenie drzwi nie wymaga dużej siły.

 • Drzwi mają wygodną i ergonomiczną klamkę.

 • Można je łatwo utrzymać w pozycji otwartej.

 • Szerokość otworu wejściowego wynosi 90 centymetrów.

Przestrzeń za wejściem          

 • Przestrzeń jest zazwyczaj cicha i spokojna.

 • Pomieszczenie jest dobrze oświetlone.

 • Punkt obsługi znajduje się Po prawej stronie przy wejściu

Ciągi poziome          

 • Pomieszczenia znajdują się na 2 kondygnacjach.

 • Wszystkie korytarze są dostępne.

Ciągi pionowe          

 • Na inne kondygnacje możesz się dostać za pomocą schodów

Schody          

 • Ciąg schodów składa się z 20 stopni.

 • Stopień ma wysokość 20 centymetrów.

 • Przy schodach znajduje się poręcz wzdłuż całego ciągu.

Pomieszczenia          

 • Wszystkie pomieszczenia są dostępne dla osób na wózkach.

Łazienka          

 • W budynku jest toaleta dostępna dla osób z niepełnosprawnością.

 • Drzwi otwierają się na zewnątrz.

 • Nie ma przeszkód, by wjechać na wózku do łazienki.

 • Na ścianach są zamontowane poręcze.

 • Pochwyty są po obu stronach ustępu.

 
Centrum Aktywnego Wypoczynku w Malborku Sp. z o.o.
ul. Parkowa 3, 82-200 Malbork
tel/fax +48 55 272 24 13
e-mail: hotel@caw.malbork.pl, info@caw.malbork.pl
www.caw.malbork.pl

NIP: 579-22-48-912
REGON: 221574649